Voortgangsrapportage

Tussentijds rapporteren over de voortgang van uw project. Wanneer uw project een subsidiebeschikking heeft ontvangen, verkrijgt u de subsidie niet in één keer. In uw subsidiebeschikking staat hoe vaak en op welke momenten u een voortgangsrapportage moet indienen.

Voorschot

Op basis van een ingediende voortgangsrapportage kunt u een voorschot op de subsidie ontvangen. Het voorschot ontvangt u wanneer de voortgangsrapportage daartoe aanleiding geeft. Ook als u geen kosten heeft om te declareren, vraagt de MA een rapportage over de inhoudelijke voortgang.

Wijzigingen

Wijzigt het project tijdens de uitvoering en voldoet het daarmee niet meer geheel aan de beschikking, dan kan dit consequenties hebben voor uw recht op subsidie. Het gaat om wijzigingen op de verleningsbeschikking, zoals verschuivingen in de begroting, partnersamenstelling of looptijd. Andere wijzigingen zijn ook denkbaar, zoals een adreswijziging, statuten, mkb-status. Geef daarom wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan de MA. Zie de: Handleiding Webportaal.

 

Voortgangsrapportage

Een voortgangsrapportage bestaat minimaal uit een financieel verslag en een inhoudelijk verslag.

Financieel verslag

  • Gemaakte en betaalde kosten, ingedeeld naar de posten van de subsidiabele kostenbegroting; 
    (voor bijzonderheden m.b.t. loonkosten zie: Infoblad verantwoording loonkosten
  • overzicht van de aanbestedingen / inkoopprocedures;
  • planning van de uitgaven in de komende periodes.

In het webportaal kunt u Excel-formats (per partner) downloaden, zodat u kosten of uren in een keer kunt uploaden. U kunt deze formats aan uw eventuele projectpartners verstrekken om in te vullen. Let u er hierbij op dat u de indeling niet wijzigt. U kunt er ook voor kiezen de afzonderlijke kosten direct in het webportaal in te voeren.

Digitaal indienen

De voortgangsrapportage dient u in via het EFRO-webportaal, toegankelijk met uw e-herkenning of gebruikersaccount. U opent in het webportaal uw project en kiest voor ‘Rapportages’ in het linker menu. Vervolgens klikt u op de knop ‘Nieuwe voortgangsrapportage aanmaken’. Bij het indienen van voortgangs- en eindrapportages kunt u gebruik maken van de Handleiding Webportaal.