Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland

De voorbereiding voor de nieuwe programmaperiode voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn in volle gang. Wij verwachten het programma in het tweede kwartaal 2022 open te stellen.

Uitgangspunt

Met de RIS3 als uitgangspunt is in 2020 gestart met de uitwerking van het EFRO-programma voor 2021-2027. In februari 2020 heeft een brede stakeholders bijeenkomst plaatsgevonden waar alle belanghebbenden en belangstellenden in de gelegenheid zijn gesteld te reageren op de uitgangspunten van het programma. Voor de verdere ontwikkeling van het EFRO-programma is regelmatig afgestemd met een groep regionale stakeholders uit landsdeel Oost. In december 2021 is het programmavoorstel formeel ingediend bij de Europese Commissie. Goedkeuring van het programma wordt in het derde kwartaal 2022 verwacht. Het document kunt u hiernaast downloaden.

Het programma

Net als in de vorige programmaperiode zal de focus van het programma liggen op het vergroten van de regionale innovatiekracht. We verwachten dat het EFRO-programma 2021-2027 een sterke impuls kan bieden voor versterking van het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven én kan bijdragen aan oplossingen in de energietransitie.

Er zijn 2 inhoudelijke prioriteiten gekozen voor de periode 2021-2027:

  • Prioriteit 1: een slimmer Oost Nederland 
    Door de bevordering van een innovatieve en slimme en economische transformatie. Deze prioriteit versterkt de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën in met name het MKB, door samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken maatschappelijke organisaties. (innovatie).
  • Prioriteit 2: een groener Oost Nederland
    Door innovatie, demonstratie en acceptatie van slimme oplossingen in de energietransitie. Deze prioriteit stimuleert innovatie en toepassing hiervan in het kader van de energietransitie maar richt zich ook op de acceptatie van deze innovaties.

Voor het nieuwe programma stelt de EU € 81 miljoen beschikbaar, het rijk € 23 miljoen en de provincies Gelderland en Overijssel gezamenlijk 21 miljoen. Daar bovenop wordt er zoals gebruikelijk een eigen bijdrage vanuit de projecten verwacht.

Zie ook

Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3)

Aan de basis van het nieuwe Programma EFRO 2021-2027 staat de Regionale Innovatie- en onderzoeksstrategie voor slimme specialisatie (RIS3). Deze RIS3 maakt inzichtelijk wat de kracht van en kansen zijn voor de kenniseconomie en innovaties in Oost Nederland. Uitgaande van de potentie van de regio geeft de RIS aan waar zich kansen voor innovaties en specialisaties zich bevinden. Het document kunt u hiernaast downloaden.