Privacyverklaring

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn als Managemenautoriteit verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat GS beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt met welk doel dat gebeurt en op welke manier.