Subsidie aanvragen

Informatie over het indienen van uw aanvraag

Een EFRO-subsidie vraagt u aan via het EFRO Webportaal. In het webportaal vult u alle stappen van de aanvraag in. Dit kan alleen in het Nederlands. U voegt de benodigde bijlagen bij. Hoe dit webportaal precies werkt leest u in de Handleiding webportaal (PDF, 1,2 MB).

Voordat u een subsidieaanvraag indient, controleert u  eerst of de beoogde activiteiten aansluiten bij het Operationeel Programma (PDF, 1,8 MB). Daarna controleert u welke regelingen opengesteld zijn en of er nog budget beschikbaar is voor uw activiteiten.

Opstellen van uw aanvraag

In het Handboek EFRO (PDF, 1 MB) vindt u een verduidelijking van de regelgeving en een toelichting op de kosten die u kunt opnemen in de aanvraag. De specifieke voorwaarden per regeling zijn beschreven in de beleidsregel die van toepassing is op moment van indienen. In het infoblad over de regeling vindt u de voorwaarden samengevat. In de lijst met Vragen en antwoorden (PDF, 650 kB) staan ook antwoorden over het aanvragen van de subsidie.

Dit gebeurt er met uw subsidieaanvraag

 • Uw aanvraag wordt eerst getoetst op compleetheid. Hierover ontvangt u bericht via het webportaal.
 • Aanvragen die compleet zijn, worden financieel-juridisch en inhoudelijk beoordeeld door OP-Oost.
 • Uw aanvraag wordt ook voorgelegd aan de deskundigencommissie. U krijgt hierover bericht van de programmamanager.
 • Het oordeel van de deskundigencommissie wordt als advies meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.
 • Na besluitvorming ontvangt u een beschikking tot subsidieverlening of een gemotiveerd besluit tot afwijzing. 
 • De provincie Gelderland kan een onderzoek uitvoeren op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

Verder is het van belang dat:

 • u een project in Overijssel of Gelderland uitvoert;
 • u met een partner of partners samenwerkt in een samenwerkingsverband (zie de voorwaarden in het Infoblad bij de regeling).
 • u een inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt voor alle partners in een samenwerkingsverband;
 • De ondernemers in het samenwerkingsverband niet in financiële moeilijkheden verkeren;
 • de aanvraag is ingediend in het tijdvak van openstelling; 
 • het samenwerkingsverband een penvoerder heeft aangewezen die de subsidieaanvraag indient;
 • de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt nog niet zijn gestart op moment van indienen aanvraag. 
 • de activiteiten in het projectvoorstel voldoen aan Europese eisen van duurzame ontwikkeling;
 • de activiteiten in het projectvoorstel voldoen aan Europese eisen van gelijke kansen, dan wel niet leiden tot discriminatie.