Nationale wet- en regelgeving

Nationale regels voor de subsidieverstrekking binnen het EFRO-programma.

De nationale regels zijn opgenomen in de Regeling Europese EZ-subsidies * (PDF 3.03 MB).

Hoofdstuk 1.: algemene regels die voor alle Europese EZ-subsidies gelden, waaronder regels over de subsidiabiliteit van kosten, criteria om aanvragen af te wijzen en de wijze van verdeling van subsidieaanvragen en subsidieplafonds. 
Hoofdstuk 5.: regels die specifiek van toepassing zijn op de verstrekking van EFRO subsidies.
Paragraaf 3.: over de cofinanciering van het Rijk.

Eén Loket

Het Ministerie van Economische Zaken streeft naar één loket voor potentiele subsidieontvangers. Dit loket is de Managementautoriteit en daarom is aan de Managementautoriteit de bevoegdheid gemandateerd om namens de Minister van Economische Zaken de Rijkscofinanciering te verstrekken. Hierdoor ontvangt de subsidieontvanger  slechts één beschikking voor zowel EFRO financiering als Rijkscofinanciering.

Vervallen

*De Regeling Europese EZ-subsidies vindt zijn grondslag in artikel 6. van de Uitvoeringswet EFRO. Met de in werking treding per 1 juli 2015  is de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014–2020 (PDF 1.3 MB) komen te vervallen. De Uitvoeringsregeling EFRO blijft echter wel van toepassing op aanvragen die voor 1 juli 2015 zijn ingediend.