Ontwikkelingsprojecten REACT-EU (3.1) 2e tranche

Deze openstelling is mogelijk door het REACT-EU programma van de Unie in reactie op de Covid-pandemie. Het gaat bij REACT-EU om projecten die de doelstellingen op het gebied van groen en digitalisering versnellen.

De nadruk bij Ontwikkelingsprojecten (3.1) ligt op investeringen in slimme uitrol van innovatieve technieken en processen vanaf Technology Readiness Level (TRL) 5. Bedrijven kunnen zo voorsorteren op een snelle en succesvolle marktintroductie. Daarnaast zijn investeringen in technologieën gericht op onder meer milieubeschermende- of energie-efficiëntiemaatregelen, mogelijk.

Activiteiten

De activiteiten zijn gericht op groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie en op:

 1. experimentele ontwikkeling in de Technology Readiness Levels (TRL) 5 tot en met 8
 2. investeren in technologieën gericht op:
 • milieubescherming;
 • de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
 • energieopslag;
 • energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
 • het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen, of
  het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen;

 Aandachtspunten

 • Voor Ontwikkelingsprojecten (3.1) is € 32,0 miljoen beschikbaar. Verdeeld in € 19,5 miljoen voor projecten in Gelderland, en € 12,5 voor projecten in Overijssel.
 • Voor de experimentele ontwikkeling projecten (onder 1) wordt subsidie verstrekt aan twee of meer van elkaar onafhankelijke partijen die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst en waarvan ten minste één instantie een mkb-onderneming is.
 • Deze partijen zijn ten opzichte van elkaar in ieder geval aan te merken als zelfstandige ondernemingen
 • Bij de investeringen in technologieën gericht op onder meer milieubeschermende- of energie-efficiëntiemaatregelen (onder 2) is het niet noodzakelijk dat het om een samenwerkingsverband gaat.
 • Indien de enige aanvrager een grootbedrijf is, dan dient duidelijk te worden aangegeven hoe het mkb profiteert van de resultaten uit het project. Het grootbedrijf treedt in zo’n geval bijvoorbeeld op als launching customer van een door een mkb’er ontwikkelde technologie.
 • De subsidie bedraagt per aanvraag minimaal € 600.000 en maximaal € 5.000.000.
 • Het subsidiepercentage is afhankelijk van de staatssteungrondslag en bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 70% van zijn deel van de subsidiabele kosten.
 • Alle kosten in een REACT-EU project moeten uiterlijk gemaakt en betaald zijn op 31 december 2023.

Aanvragen en toekenning

 • In de bijlagen aan de rechterkant vind u meer informatie en de verplichte bijlagen voor uw aanvraag
 • Voor de details van deze regeling raadpleegt u de beleidsregel en de openstelling (worden binnenkort hier gepubliceerd). Raadpleeg nu het communicatiedocument.
 • Aanvragen kunnen per 15 december worden ingediend via het EFRO-Webportaal.
 • Gebruik de ‘Checklist verplichte bijlagen’ om er zeker van te zijn dat u een volledige aanvraag indient.
 • Toekenning vindt plaats op basis van ‘first come first serve’. Dit betekent dat alle aanvragen die in voldoende mate scoren op de beoordelingscriteria, worden gerangschikt op datum compleetheid waarbij de eerste ingediende aanvragen als eerste gesubsidieerd worden.
 • U kunt aan de tekst op deze webpagina geen rechten ontlenen.
 • Bij het indienen van uw aanvraag krijgt u te zien dat u op de site van Noord-Brabant wilt inloggen. U kunt gewoon verder gaan en komt dan in het webportaal van OP Oost

REACT-EU is bedoeld voor herstel van de economie tijdens en na de coronacrisis. De activiteiten zijn gericht op groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Hier vindt u meer algemene informatie over REACT-EU.