2021-2027

In 2021 start een nieuwe programmaperiode voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Hier informeren we u over hoe in Oost-Nederland de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) tot stand is gekomen en hoe deze vertaald wordt naar het nieuwe Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland.

Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3)

De Regionale Innovatie- en onderzoeksstrategie voor slimme specialisatie (RIS3) geeft op basis van de potentie van de regio Oost Nederland aan waar zich kansen voor specialisaties bevinden en vormt de basis voor de programmering van EFRO in 2021-2027. Het definitieve document kunt u hiernaast downloaden.

Proces

  • Maart 2020: Colleges van gedeputeerde staten van Overijssel en Gelderland hebben de RIS3 vastgesteld.
  • Periodiek (1 keer per 2 jaar) zal met de stakeholders die deelnemen aan de Spiegelgroep worden nagegaan of nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven tot bijstelling. De RIS3 wordt daarna, indien nodig, aangepast. Zo blijft de RIS3 een “levend” document.

Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland.

In vervolg op de actualisering van de RIS3 is begin 2020 ook de uitwerking van het EFRO-programma voor 2021-2027 gestart. De RIS3 vormt daarbij een belangrijk vertrekpunt voor het programma.

Op dit moment ziet het er naar uit dat dit programma in het voorjaar van 2022  start. Net als in de vorige programmaperiode zal de focus van het programma liggen op het vergroten van de regionale innovatiekracht. De verwachting is dat het nieuwe programma een EU-budget kent van € 81 miljoen. Hier wordt door de provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk nog cofinanciering aan toegevoegd.

Proces

  • Brede consultatie op eerste stakeholdersbijeenkomst 4 februari 2020: input opgehaald om te komen tot een opzet van het programma 2021-2027
  • Opstellen eerste hoofdlijnen programma en consultatie stakeholders in Spiegelgroep. Verder uitwerken hoofdlijnen naar eerste versie concept programma.
  • Brede publieksconsulatie van 7 december 2020 tot 13 januari 2021: Voor iedereen op die geïnteresseerd is in het programma en opmerkingen wilde delen was het van 7 december  t/m 13 januari mogelijk te reageren op het concept operationeel programma
  • Eerste helft  2021: Opstellen van het concept programma door de provincies, in afstemming met de Spiegelgroep en het Ministerie van EZK, op basis van consultatie stakeholders, de EU-, nationale- en regionale kaders en de evaluaties van het huidige OP Oost 2014-2020.
  • Op 24 juni heeft de Europese Commissie de definitieve verordeningen voor EFRO en de gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld.
  • Zomer en najaar 2021: Bijstellen van concept programma en voorbereiden besluitvorming voor indiening bij de Europese Commissie. De indiening van het programma bij de EC is voorzien voor november 2021.

Contact

Marieke Dijkstra – provincie Gelderland, m.dijkstra@gelderland.nl
Jacques van Steenbergen, J.v.steenbergen@overijssel.nl